บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook

ปรัชญา (Philosophy)
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
                   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มีความสามารถในการคิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและอุดมการณ์ มุ่งอุทิศชีวิตบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ผู้อื่น
                   เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงมุ่งจัดกระบวนการศึกษาให้ครบวงจรตามหลักพุทธธรรม คือ ให้มีทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ในด้านปริยัติ จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความทะลุปรุโปร่งด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา) เป็นอย่างต่ำ ในด้านปฏิบัติ จะให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ทั้ง ๓ ด้าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ในด้านปฏิเวธ จะให้นักศึกษาเกิดสัมมาทิฏฐิ และอจลศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะชั้นกัลป์ยาณปุถุชนเป็นอย่างต่ำ

ปณิธาน (Aspiration)
                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยให้มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มีความสามารถดีในการคิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมและจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและมีอุดมการณ์ มุ่งอุทิศชีวิตบำเพ็ญประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น เพื่อให้บัณฑิตเข้าใจโลกและชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นและเป็นปกติสุข

วัตถุประสงค์ (Objectives)
๑) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านความรู้และด้านคุณธรรม
๒) เพื่อเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาสอนควบคู่กับวิชาการสมัยใหม่
๓) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
๔) เพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน
๕) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิชาการตามความต้องการของชุมชน
๖) เพื่อศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยาเขตและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในชุมชน

mobile version