ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
58
เนื้อหา
120
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
106349

Facebook32 ซอมรบประทานปรญญา 61
10 พ.ย. 2561 143

ซ้อมรับประทานปริญญา61

ประมวลภาพ พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2561
44506960 1841412635912059 1467064891629109248 n
25 ต.ค. 2561 63

ตักบาตรเทโว 61

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช สืบต่อประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2561เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณรอยพระพุทธบาทจำลอง…
29 เดอนสบ 61
10 ต.ค. 2561 79

เดือนสิบ 61

ประมวลภาพ ขบวนแห่่หมฺรับ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2561วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
ปรัชญา (Philosophy)
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
                   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มีความสามารถในการคิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและอุดมการณ์ มุ่งอุทิศชีวิตบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ผู้อื่น
                   เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงมุ่งจัดกระบวนการศึกษาให้ครบวงจรตามหลักพุทธธรรม คือ ให้มีทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ในด้านปริยัติ จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความทะลุปรุโปร่งด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา) เป็นอย่างต่ำ ในด้านปฏิบัติ จะให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ทั้ง ๓ ด้าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ในด้านปฏิเวธ จะให้นักศึกษาเกิดสัมมาทิฏฐิ และอจลศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะชั้นกัลป์ยาณปุถุชนเป็นอย่างต่ำ

ปณิธาน (Aspiration)
                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยให้มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มีความสามารถดีในการคิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมและจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและมีอุดมการณ์ มุ่งอุทิศชีวิตบำเพ็ญประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น เพื่อให้บัณฑิตเข้าใจโลกและชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นและเป็นปกติสุข

วัตถุประสงค์ (Objectives)
๑) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านความรู้และด้านคุณธรรม
๒) เพื่อเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาสอนควบคู่กับวิชาการสมัยใหม่
๓) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
๔) เพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน
๕) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิชาการตามความต้องการของชุมชน
๖) เพื่อศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยาเขตและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในชุมชน

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version