บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
46
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
120945

Facebook16 ประกาศ ผมสทธสอบเขา 611
21 เม.ย. 2561 151

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ 61

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูประกาศ
1517280904172
07 ก.พ. 2561 248

มมร.ศศ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ฯ

คลิกเพื่อดู คลิปและภาพถ่าย
15 ปฐมนเทศฝกอาชพ
20 ม.ค. 2561 308

ประมวลภาพ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์

๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพ ทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ…
Default Image
03 มิ.ย. 2557 393

มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร.ศศ. ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาทุกท่าน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช…
Default Image
27 ก.ย. 2556 731

ประกาศ ตารางสอบระดับปริญญาตรี ประจำภาตเรียนที่ 1/2556

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กำหนดการสอบระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ในระหว่างวันที่ 7-27 ตุลาคม พ.ศ.…
Default Image
08 พ.ค. 2556 930

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556ปฏิทินภาคปกติ คลิกที่นี่ปฏิทินภาคภิเศษ คลิกที่นี่
ปรัชญา (Philosophy)
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
                   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มีความสามารถในการคิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและอุดมการณ์ มุ่งอุทิศชีวิตบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ผู้อื่น
                   เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงมุ่งจัดกระบวนการศึกษาให้ครบวงจรตามหลักพุทธธรรม คือ ให้มีทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ในด้านปริยัติ จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความทะลุปรุโปร่งด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา) เป็นอย่างต่ำ ในด้านปฏิบัติ จะให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ทั้ง ๓ ด้าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ในด้านปฏิเวธ จะให้นักศึกษาเกิดสัมมาทิฏฐิ และอจลศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะชั้นกัลป์ยาณปุถุชนเป็นอย่างต่ำ

ปณิธาน (Aspiration)
                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยให้มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มีความสามารถดีในการคิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมและจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและมีอุดมการณ์ มุ่งอุทิศชีวิตบำเพ็ญประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น เพื่อให้บัณฑิตเข้าใจโลกและชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นและเป็นปกติสุข

วัตถุประสงค์ (Objectives)
๑) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านความรู้และด้านคุณธรรม
๒) เพื่อเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาสอนควบคู่กับวิชาการสมัยใหม่
๓) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
๔) เพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน
๕) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิชาการตามความต้องการของชุมชน
๖) เพื่อศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยาเขตและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในชุมชน

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

link การศีกษา

mobile version