ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
56
เนื้อหา
114
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
100251

Facebook27 ไหวคร61
18 ส.ค. 2561 84

ไหว้ครู 61

ประมวลภาพกิจกรรม ไหว้ครู ประจำการศึกษา 2561
25 61
10 ส.ค. 2561 79

ประมวลภาพกิจกรรม ตักบาตรวันแม่ 10สิงหาคม61

กิจกรรม โครงการการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันแม่แห่งชาติ10 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศ)
24 พธเปดปฐมนเทศ 61
05 ส.ค. 2561 92

ประมวลภาพพิธีเปิด ปฐมนิเทศ 61

ประมวลภาพพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศาลาร้อยปีวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร(คลิ๊กเพื่อดูภาพ)
22 ประเมน60
01 ส.ค. 2561 101

ประมวลภาพตรวจประเมินภายใน60

คลิกเพื่อดูภาพ
ปรัชญา (Philosophy)
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
                   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มีความสามารถในการคิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและอุดมการณ์ มุ่งอุทิศชีวิตบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ผู้อื่น
                   เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงมุ่งจัดกระบวนการศึกษาให้ครบวงจรตามหลักพุทธธรรม คือ ให้มีทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ในด้านปริยัติ จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความทะลุปรุโปร่งด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา) เป็นอย่างต่ำ ในด้านปฏิบัติ จะให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ทั้ง ๓ ด้าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ในด้านปฏิเวธ จะให้นักศึกษาเกิดสัมมาทิฏฐิ และอจลศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะชั้นกัลป์ยาณปุถุชนเป็นอย่างต่ำ

ปณิธาน (Aspiration)
                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยให้มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มีความสามารถดีในการคิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมและจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและมีอุดมการณ์ มุ่งอุทิศชีวิตบำเพ็ญประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น เพื่อให้บัณฑิตเข้าใจโลกและชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นและเป็นปกติสุข

วัตถุประสงค์ (Objectives)
๑) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านความรู้และด้านคุณธรรม
๒) เพื่อเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาสอนควบคู่กับวิชาการสมัยใหม่
๓) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
๔) เพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน
๕) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิชาการตามความต้องการของชุมชน
๖) เพื่อศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยาเขตและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในชุมชน

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version