บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook

 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตั้งอยู่ภายในวัดป่าห้วยพระ
หมู่ ๕ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร. ๐๘-๖๒๘๐-๖๖๔๔, ๐๘-๖๒๗๙-๓๓๙๙
โทรสาร ๐๒-๔๐๒๙-๙๔๘
http://www.ssc.mbu.ac.th
อาคารเรียนแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
วัดป่าห้วยพระ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐


 ศูนย์การศึกษาสงขลา
 ตั้งอยู่ภายในวัดมัชฌิมาวาส
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
โทร. ๐-๗๔๓๒-๔๕๔๓ โทรสาร ๐-๗๔๓๒-๔๕๔๔
www.songkhla.mbu.ac.th


 ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
 ตั้งอยู่ภายในวัดธรรมบูชา
ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๘๖๕-๖, ๐-๗๗๒๘-๒๘๖๖
www.suraj.mbu.ac.th

mobile version