บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
46
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
120951

Facebook16 ประกาศ ผมสทธสอบเขา 611
21 เม.ย. 2561 151

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ 61

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูประกาศ
1517280904172
07 ก.พ. 2561 248

มมร.ศศ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ฯ

คลิกเพื่อดู คลิปและภาพถ่าย
15 ปฐมนเทศฝกอาชพ
20 ม.ค. 2561 308

ประมวลภาพ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์

๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพ ทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ…
Default Image
03 มิ.ย. 2557 393

มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร.ศศ. ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาทุกท่าน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช…
Default Image
27 ก.ย. 2556 731

ประกาศ ตารางสอบระดับปริญญาตรี ประจำภาตเรียนที่ 1/2556

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กำหนดการสอบระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ในระหว่างวันที่ 7-27 ตุลาคม พ.ศ.…
Default Image
08 พ.ค. 2556 930

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556ปฏิทินภาคปกติ คลิกที่นี่ปฏิทินภาคภิเศษ คลิกที่นี่
ภาษาไทย           :          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
                                     อักษรย่อ            คือ มมร ศศ.        

ภาษาอังกฤษ       :          Mahamakut Buddhist University Srithammasokkaraj Campus  
                                     อักษรย่อ  คือ  MBU. SSC.

                              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ก่อตั้งและเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ปัจจุบันมีพระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขต นายสมพุทธ ธุระเจน เป็นผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต มีสถานที่ตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งวิทยาเขตแห่งนี้ได้ดำเนินการก่อตั้งโดยพระธรรมรัตโนภาส (ประดับ โอภาโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) ได้เล็งเห็นว่า มีพระภิกษุ-สามเณรในส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา แต่ไม่สามารถเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากข้อจำกัด คือ การที่พระภิกษุสามเณรต่างจังหวัดจะหาวัดที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ได้นั้นค่อนข้างลำบาก จึงได้ขอขยายวิทยาเขตออกมาตั้ง ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคใต้ และได้นำเอาพระนามของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ปฐมกษัตริย์ของเมืองนครศรีธรรมราชในอดีต และทรงเป็นผู้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นชื่อของวิทยาเขตเพื่อเป็นมงคลนาม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามคำสั่งสภาการศึกษามหาวิทยาลัย ที่ ๒๖/๒๕๓๕ ซึ่งทางวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทออกไปรับใช้พระพุทธศาสนาและสังคมมาแล้วเป็นจำนวนมาก 
                              และตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปอยู่ที่วัดป่าห้วยพระ หมู่ ๕ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่นอกจากวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชจะได้จัดการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคณะสงฆ์และประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย โดยการได้ขยายห้องเรียนออกไปในจังหวัดใกล้เคียง ๒ แห่ง คือ

                              ๑. ศูนย์การศึกษาสงขลา ตั้งอยู่ภายในวัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปัจจุบันได้รับบริจาคที่ดินจาก ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร จำนวน ๑๒ ไร่ ๗๓ ตารางวา ริมถนนลพบุรี-ราเมศวร์ ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์การศึกษาแห่งใหม่ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน
                              ๒. ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ภายในวัดธรรมบูชา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การบริหารวิทยาเขต
                          วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มีรองอธิการบดี คือพระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป) เป็นผู้บริหารสูงสุด มี นายสมพุทธ ธุระเจน เป็นผู้ช่วยอธิการบดี และมีคณะกรรมการวิทยาเขตเป็นผู้ควบคุมดูแลด้านนโยบายและบริหารงาน  หน่วยงานภายในวิทยาเขตได้แบ่งออกเป็น ๓ หน่วยงาน คือ

                               ๑. สำนักงานวิทยาเขต มีหน้าที่บริหารทั่วไปภายในวิทยาเขต มีพระครูสิริธรรมาภิรัต,ผศ.ดร. เป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 
                               ๒. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มีหน้าที่จัดการศึกษา มีพระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล, ดร. เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 
                               ๓. ศูนย์บริการวิชาการ  มีหน้าที่บริการทางวิชาการแก่สังคม มีพระพุทธิสารเมธี เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ดำเนินการตามภารกิจทั้งสี่ด้านของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน คือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีคุณภาพตลอดมามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลางซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่บริหารและจัดการโดยยึดมหาวิทยาลัยเป็นฐาน เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นนิติบุคคล เป็นรูปแบบที่รัฐให้อิสระในการบริหารและการจัดการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพสูงในการดำเนินงาน และเป็นแบบการบริหารที่ยึดหลักการปกครองตนเอง โดยให้การตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ สิ้นสุดในระดับองค์กรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยคือสภามหาวิทยาลัย และให้มีการควบคุมตรวจสอบการบริหารและการจัดการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
                      มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ประเภทนอกระบบราชการ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางมุ่งเน้นวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

link การศีกษา

mobile version