ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
58
เนื้อหา
120
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
106376

Facebook32 ซอมรบประทานปรญญา 61
10 พ.ย. 2561 143

ซ้อมรับประทานปริญญา61

ประมวลภาพ พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2561
44506960 1841412635912059 1467064891629109248 n
25 ต.ค. 2561 64

ตักบาตรเทโว 61

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช สืบต่อประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2561เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณรอยพระพุทธบาทจำลอง…
29 เดอนสบ 61
10 ต.ค. 2561 79

เดือนสิบ 61

ประมวลภาพ ขบวนแห่่หมฺรับ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2561วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
ภาษาไทย           :          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
                                     อักษรย่อ            คือ มมร ศศ.        

ภาษาอังกฤษ       :          Mahamakut Buddhist University Srithammasokkaraj Campus  
                                     อักษรย่อ  คือ  MBU. SSC.

                              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ก่อตั้งและเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ปัจจุบันมีพระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขต นายสมพุทธ ธุระเจน เป็นผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต มีสถานที่ตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งวิทยาเขตแห่งนี้ได้ดำเนินการก่อตั้งโดยพระธรรมรัตโนภาส (ประดับ โอภาโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) ได้เล็งเห็นว่า มีพระภิกษุ-สามเณรในส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา แต่ไม่สามารถเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากข้อจำกัด คือ การที่พระภิกษุสามเณรต่างจังหวัดจะหาวัดที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ได้นั้นค่อนข้างลำบาก จึงได้ขอขยายวิทยาเขตออกมาตั้ง ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคใต้ และได้นำเอาพระนามของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ปฐมกษัตริย์ของเมืองนครศรีธรรมราชในอดีต และทรงเป็นผู้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นชื่อของวิทยาเขตเพื่อเป็นมงคลนาม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามคำสั่งสภาการศึกษามหาวิทยาลัย ที่ ๒๖/๒๕๓๕ ซึ่งทางวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทออกไปรับใช้พระพุทธศาสนาและสังคมมาแล้วเป็นจำนวนมาก 
                              และตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปอยู่ที่วัดป่าห้วยพระ หมู่ ๕ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่นอกจากวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชจะได้จัดการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคณะสงฆ์และประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย โดยการได้ขยายห้องเรียนออกไปในจังหวัดใกล้เคียง ๒ แห่ง คือ

                              ๑. ศูนย์การศึกษาสงขลา ตั้งอยู่ภายในวัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปัจจุบันได้รับบริจาคที่ดินจาก ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร จำนวน ๑๒ ไร่ ๗๓ ตารางวา ริมถนนลพบุรี-ราเมศวร์ ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์การศึกษาแห่งใหม่ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน
                              ๒. ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ภายในวัดธรรมบูชา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การบริหารวิทยาเขต
                          วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มีรองอธิการบดี คือพระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป) เป็นผู้บริหารสูงสุด มี นายสมพุทธ ธุระเจน เป็นผู้ช่วยอธิการบดี และมีคณะกรรมการวิทยาเขตเป็นผู้ควบคุมดูแลด้านนโยบายและบริหารงาน  หน่วยงานภายในวิทยาเขตได้แบ่งออกเป็น ๓ หน่วยงาน คือ

                               ๑. สำนักงานวิทยาเขต มีหน้าที่บริหารทั่วไปภายในวิทยาเขต มีพระครูสิริธรรมาภิรัต,ผศ.ดร. เป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 
                               ๒. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มีหน้าที่จัดการศึกษา มีพระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล, ดร. เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 
                               ๓. ศูนย์บริการวิชาการ  มีหน้าที่บริการทางวิชาการแก่สังคม มีพระพุทธิสารเมธี เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ดำเนินการตามภารกิจทั้งสี่ด้านของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน คือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีคุณภาพตลอดมามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลางซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่บริหารและจัดการโดยยึดมหาวิทยาลัยเป็นฐาน เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นนิติบุคคล เป็นรูปแบบที่รัฐให้อิสระในการบริหารและการจัดการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพสูงในการดำเนินงาน และเป็นแบบการบริหารที่ยึดหลักการปกครองตนเอง โดยให้การตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ สิ้นสุดในระดับองค์กรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยคือสภามหาวิทยาลัย และให้มีการควบคุมตรวจสอบการบริหารและการจัดการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
                      มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ประเภทนอกระบบราชการ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางมุ่งเน้นวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version