ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
8
เนื้อหา
159
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
153757

Facebook86297085 2986184998092355 1133368996704288768 n
17 ก.พ. 2563 27

รัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการรัฐศาสตร์วิชาการ ขึ้น ณ ห้องอินทนน์ โรงแรมเดอะพีค บูติด นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศ ดังนี้…
loko
02 ม.ค. 2563 194

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษ 2563 รองที่ 1

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ตามบัญชีรายชื่อนี้
80684304 2610382915664412 4195655119401910272 n
26 ธ.ค. 2562 101

ประเพณีการให้ทานไฟ ๖๓

ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีการให้ทานไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วัดพระเพรง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓จัดโดย ศุนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย…
S  2334722
25 ธ.ค. 2562 189

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 ทาง สวท.นครศรีธรรมราช

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 2563 ทางสถานีวิทยุ สวท.นครศรีธรรมราช
มมร.ศศ.ขับเคลื่อนศาสนา
จัดงานสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ (คลิ๊กเพื่อชมภาพ)

    พระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เผยว่า วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปีก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ หรือเมื่อ ๒๖๐๔ ปีล่วงมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก คือธัมมจักกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ ๑ ใน ๕ ปัญจวัคคีย์เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรม หรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ เป็นครั้งแรก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึงถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นครั้งแรกในพุทธสมัยของพระพุทธองค์ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ขึ้นภายใต้ชื่องาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ" ระดับภูมิภาค ภาคใต้ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านเจ้าคุณ พระเทพมงคลกวี เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

     การประชุมทางวิชาการ ในงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ เป็นการตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชการที่ ๙) ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะสงฆ์และพสกนิกรปวงชนชาวไทย และเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล (รัชกาลปัจจุบัน) ในโอกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสัตติวงศ์ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันของหน่วยงาน องค์กรผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๔๐๐ คน เพื่อนำเสนอผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต่อในงานสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ ๒ โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพ ฯ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านวิชาการอันเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีที่เหมาะสมแก่พุทธศาสนิกชนทั้วไปให้มีความรู้ดี ถูกต้องและน้อมนำไปปฏิบัติตามแนวทางของวิถีพุทธ ดำรงตนเป็นคนดี คนเก่ง เกิดสันติสุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน คู่ชาติไทยสืบต่อไป.

 


                   

    ประเพณีให้ทานไฟ เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความปรารถนาให้พระภิกษุ
สามเณร คลายหนาวโดยการถวายอาหารร้อน ๆ  โดยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งคล้ายกับพระราชพิธีเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยขนมเบื้อง แต่การให้ทานไฟ เป็นพิธีของชาวบ้าน และทำกันเฉพาะถิ่นของชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งคล้าย ๆ กับประเพณีบุญข้าวจี่ (ข้าวเหนียวปิ้ง) ทางภาคอีสาน ในปัจจุบัน มีจำนวนน้อยวัดที่ยังอนุรักษ์และสืบสานประเพณีนี้อยู่  ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จึงได้จัดให้มีการสืบสานประเพณีการให้ทานไฟขึ้น เพื่อคงคุณค่าของประเพณีเก่าแก่และมีความสำคัญนี้ไว้ให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบไป

หมวดหมู่รอง

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version