ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
12
เนื้อหา
142
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
131712

Facebookimage15
15 ก.ย. 2562 8

กีฬาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ไดนำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์ อ.ท่าศาลา โดยการนำของอาจารย์ ดร.สันติ…
892019 1  0092
11 ก.ย. 2562 31

สัมมนาเครือข่ายศิษย์เก่า มมร.ศศ

วันที่ ๗ กันายายน ๒๕๖๒ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายศึษย์เก่า ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘(ธ) อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขต เปิดโครงการ…
70371810 2630699286974263 3862038470918668288 n
10 ก.ย. 2562 36

สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์…
23 06 62 1
05 ก.ย. 2562 32

กีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

มมร.วิทยาเขตศรีรรมาโศกราช ได้จัดกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนพระธาตุมูลนิธิมัธยม จังหวัดนครศรีธรรมราช…
22 06 62
05 ก.ย. 2562 21

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พระเทพวินยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขต และพระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครู…
22 06 62             พระเทพวินยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขต และพระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
22 06 2562 2 22 06 2562 3
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วันพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระเทพวินยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขต และพระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครู โดยมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก เข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมที่ศิษย์พึ่งประพฤติปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ ก่อนที่จะเข้ารับการอบรมสั่งสอนในหลักสูตร และสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนี้การไหว้ครูยังเป็นลักษณะของคนกตัญญูอันบ่งบอกถึงเครื่องหมายแห่งคนดี ตามสุภาษิตที่ว่า "นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี" ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการพิธีไหว้ครู ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์และแสดงออกซึ่งความรัก สมัครสมานสามัคคีมีน้ำใจต่อกัน พร้อมกันนั้นยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามระหว่างศิษย์กับอาจารย์ให้คงสืบต่อไป

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version