ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


1710256263.2

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง1710256263.2

(ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร)       (ดาวน์ โหลดใบสมัคร)           (ดาวน์โหลด คู่มือรับสมัคร)

mobile version