ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook 1710256263.2

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2563

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง1710256263.2

(ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร)       (ดาวน์ โหลดใบสมัคร)         (ดาวน์โหลด คู่มือรับสมัคร) 
regisonline
สมัครออนไลน์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท 2563
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาพุทธศาสตร์(ศศ.ม.)

(ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mobile version