ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


ประวัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
 
         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) เป็นสถาบันการศึกษา ที่ตั้งขึ้นโดย พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๓๖ ครั้นต่อมาในปี พ.. ๒๔๘๙ ได้จัดการศึกษาในรูปมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเรียกชื่อว่า สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
          จนถึง ในปี พ.. ๒๕๔๐ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นนิติบุคคล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา
           ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ขยายการศึกษาออกไปเปิดวิทยาเขต ในส่วนภูมิภาค รวม   ๗ วิทยาเขต ๓ วิทยาลัย
           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ก่อตั้งและเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.. ๒๕๓๕ มีสถานที่ตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งวิทยาเขตแห่งนี้ได้ดำเนินการก่อตั้งโดย พระธรรมรัตโนภาส (ประดับ โอภาโส)อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) ได้เล็งเห็นว่า มีพระภิกษุ-สามเณรในส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา แต่ไม่สามารถเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากข้อจำกัด คือ การที่พระภิกษุสามเณรต่างจังหวัดจะหาวัดที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ได้นั้นค่อนข้างลำบาก จึงได้ขอขยายวิทยาเขตออกมาตั้ง ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคใต้ และได้นำเอาพระนามของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ปฐมกษัตริย์ของเมืองนครศรีธรรมราชในอดีต และทรงเป็นผู้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นชื่อของวิทยาเขตเพื่อเป็นมงคลนาม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามคำสั่งสภาการศึกษามหาวิทยาลัย ที่ ๒๖/๒๕๓๕ ซึ่งทางวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทออกไปรับใช้พระพุทธศาสนาและสังคมมาแล้วเป็นจำนวนมาก
          เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ภายในวัดป่าห้วยพระ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของวิทยาเขต และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มี พระครูสิริธรรมาภิรัต. ผศ.ดร. (ธรรมรัต อริยธมฺโม) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขต รองศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต
             ปัจจุบันวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดชื้อที่ดินบริเวณ กม.๖ ถนนหัวถนน-ร่อนพิบูลย์ หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ และกำลังก่อสร้างอาคารเรียน โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน ๘๐ ล้านบาท คาดว่าคงจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ นี้ เพื่อรองรับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาและผลิตบัณฑิตให้สมบูรณ์ด้วยความรู้ดี ความประพฤติดี เป็นแหล่งที่รวมความรู้และเป็นสถาบันที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาวิชาการตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่เป็นสากล

ปรัชญา (
Philosophy)
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
Academic Excellence based onBuddhism

 

ปณิธาน (Aspiration)
มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา พัฒนากระบวนการดำรงชีวิตในสังคมด้วยศีลธรรม  ชี้นำและแก้ปัญหาสังคมด้วยหลักพุทธธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

วิสัยทัศน์ (Vision Statements)
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาต

 

พันธกิจ (Mission Statements)
ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ (Objectives)
(1) ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ

(2) ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีคือ คิดดีพูดดีและทำดีตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา

(3) บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประจักษ์ชัดเจน ต่อสังคมไทยและสังคมโลก

(4) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำและสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งทางสังคมศาสตร์ และมีคุณภาพทั้งด้านความรู้และความประพฤติ

(5) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางทางวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท

mobile version