ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


Course2563ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่นี้

สาขาวิชา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา(ศศ.บ.)

สาขาวิชา การปกครอง(ร.บ.)

สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา (ศษ.บ.)

สาขาวิชา สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ (ศศ.ม)

สาขาวิชา สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ (ปร.ด)

 

mobile version