ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


loko
หลักสูตรที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศาสนาและปรัชญา

 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต(ศน.บ.)     - สาขาวิชาพุทธศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)     - สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)   - สาขาวิชา การปกครอง

หลักสูตรปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)   - สาขาวิชา สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.)   - สาขาวิชา สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์

 

เปิดรับสมัคร เดือน ธันวาคม - เมษายน ของทุกปี

mobile version