ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


1001

พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร.

รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรรมาโศกราช

2001
พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล, ดร.

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

3001
พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ(รก.)

1013
ศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

mobile version