ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


1001

พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร.

รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรรมาโศกราช

2001
พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล, ดร.

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต


1001

พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์

 

3001
พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ(รก.)

1013
ศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

mobile version