ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


บุคลากร สำนักงานวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

2001

พระมหาวิชาญ  กนฺตสีโล. ดร.
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

 2002

นางจิตรา  อุนจะนำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย

 2003

นายวิทยา ระน้อมบำรุง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

2004

นายมนต์ชัย  ทองสม
นักวิชาการการเงินและบัญชี 

 2005

นางกุสุมา ทองเอียง
นักวิชาการการเงินและบัญชี

 2006

นางสาวสุธิดาลักษมี ปิยภัทรมงคล
นักวิชาการการเงินและบัญชี

 2007

นางสาวปิยารัตน์  นาคพุ่ม
นักวิชาการการเงินและบัญชี

 2008

นายจันทร์ทอง พิชคุณ
นักการภารโรง

 2009

นายเชาวลิต  ระน้อมบำรุง
พนักงานขับรถ

 2010

นายศุภกฤต คงแป้น
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุและครุภัณฑ์

 2011

นางสาวสิริณา ชูยงค์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการวิทยาเขต

 2012

นายวิศรุตม์  คงจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่งานอาคารสถานที่

 2013

นายสมพร เกื้อสงค์
นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

 2016

นางสาวภัสราภรณ์ นวลวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

 2015

นางสิริพร สงเคราะห์
นักการภารโรง


บุคลากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีธรรมาโศกราช

 1001

พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร.

รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์

1003

พระครูปริยัติวุฒิธาดา
อาจารย์พิเศษประจำ

1002

พระราชวิสุทธิกวี
อาจารย์ประจำ

1004

พระมหาประทิ่น เขมจารี
อาจารย์พิเศษประจำ

1005

พระปลัดสุริยา อาภาโค
อาจารย์พิเศษประจำ

1006

พระครูธีรธรรมานุยุต
อาจารย์พิเศษประจำ

10172 

 พระมหาโยธิน มหาวีโร(มาศสุข)
อาจารย์พิเศษประจำ

1008

นายธีรักษ์ หนูทองแก้ว
อาจารย์ประจำ

1009

นางธิดา ขุนสิทธิ์
อาจารย์ประจำ

1010

ดร.สันติ อุนจะนำ
อาจารย์ประจำ/หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาลัย

1011

ดร.บุญส่ง ทองเอียง
อาจารย์ประจำ

1012

รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว
อาจารย์ประจำ

1013

รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์
อาจารย์ประจำ

1014

ผศ.ดร.ทิพมาศ เศวตวรโชติ
อาจารย์ประจำ/หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา

1015

ผศ.ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี
อาจารย์ประจำ

1016

ผศ.ดร.สรัญญา แสงอัมพร
อาจารย์ประจำ

1017

นางจินตนา  กะตากูล
อาจารย์ประจำ

1018

ดร.สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร
อาจารย์ประจำ

1020

รศ.สมเกียรติ ตันสกุล
อาจารย์พิเศษประจำ

 555555
นายสมพงษ์ โกละกะ
อาจารย์พิเศษประจำ

 

1023

นายประสานต์  เรืองดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

1024

นายภาควัฒ ปล้องสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่งานระบบบริการการศึกษา/เลขานุการวิทยาลัย

1025

นายจิรพัฒน์  เผือแก้ว
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

1026

นางสาวละออง  สิทธิฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการวิทยาลัย

1027

นางจิราพร อุไรกุล
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่งานบัณฑิตวิทยาลัย

1028

นายเทียน  ศรีลา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่งานโสตและทัศนูปกรณ์


บุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ ศรีธรรมาโศกราช

3001

พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ(รก.

 3003

นายประเสริฐ เนาวพล
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่งานโครงการศูนย์ฯ

 3002

นางลำเจียก  พันธุ์อุดม
นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่งานห้องสมุด

 3004

นางสาวสุฑารัตน์  บุญมี
บรรณารักษ์

 3005

นายสราวุธ   ธรนิล
นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่งานโครงการพระสอนศีลธรรม

mobile version