ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


 

 

ลิงค์

ทิพมาศ เศวตวรโชติ

บทบาทของสตรีในพระพุทธศาสนาในการพัฒนาชุมชน

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=156550

ทิพมาศ เศวตวรโชติ

การบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/cite/186/TurabianCitationPlugin

กันตภณ หนูทองแก้วและคณะ

ศึกษาทัศนะเรื่องความสามัคคีในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

http://ojs.mcu.ac.th/index.php/mnpr/article/view/2255

กันตภณ หนูทองแก้วและคณะ

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ของวัดประดู่พัฒนาราม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

http://ojs.mcu.ac.th/index.php/mnpr/article/view/2265

กันตภณ หนูทองแก้วและคณะ

 

การนำอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพึ่งตนเอง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

http://ojs.mcu.ac.th/index.php/mnpr/article/view/2284

เดชชาติ ตรีทรัพย์และคณะ

 

ศึกษาการนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

http://ojs.mcu.ac.th/index.php/mnpr/article/view/2268

เดชชาติ ตรีทรัพย์และคณะ

 

การนำหลักไตรสิกขามาใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนเทศบาล ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

http://ojs.mcu.ac.th/index.php/mnpr/article/view/2282

เดชชาติ ตรีทรัพย์และคณะ

 

หลักธรรมที่ปรากฏในความเชื่อและพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ สำนักเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง

http://ojs.mcu.ac.th/index.php/mnpr/article/view/2258

พระครู สิริธรรมาภิรัตและคณะ

 

เปรียบเทียบทรรศนะการปกครองในคัมภีร์เต๋า เต๋อจิงกับคัมภีร์พระไตรปิฎก

http://ojs.mcu.ac.th/index.php/mnpr/article/view/2266

เรื่อง "แนวทางการนำหลักสาราณียธรรม
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช"
โดย กันตภณ หนูทองแก้ว และคณะ
1. ปก
คลิกอ่าน
2. บทคัดย่อส่งนำเสนอ คลิกอ่าน
3. บทคัดย่ออังกฤษ คลิกอ่าน
4. กิตติกรรมประกาศ 
คลิกอ่าน
5. สารบัญ คลิกอ่าน
6. สารบัญตาราง คลิกอ่าน
7. สารบัญแผนภูมิ คลิกอ่าน
8. สารบัญคำย่อ คลิกอ่าน
9. บทที่ 1 คลิกอ่าน
10.  บทที่ 2 คลิกอ่าน
11.  บทที่ 3 คลิกอ่าน
12.  ตอนที่ 1 คลิกอ่าน
13.  ตอนที่ 2
คลิกอ่าน
14.  ตอนที่ 3
คลิกอ่าน
15.  ตอนที่ 4-1
คลิกอ่าน
16. ตอนที่ 4-2 คลิกอ่าน
17. ตอนที่ 4-3 คลิกอ่าน
18. ตอนที่ 4-4 คลิกอ่าน
19. ตอนที่ 4-5 คลิกอ่าน
20. สรุปผลการสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก คลิกอ่าน
21. ตอนที่ 6 คลิกอ่าน
22. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ คลิกอ่าน
23. บรรณานุกรม คลิกอ่าน
24. ภาคผนวก ก แบบสอบถาม คลิกอ่าน
25. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ คลิกอ่าน
16. ภาคผนวก ก คลิกอ่าน
27. ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย  คลิกอ่าน
28. ภาคผนวก ข คลิกอ่าน
29. ภาคผนวก ค การหาคุณภาพ ioc คลิกอ่าน
30. ภาคผนวก ค ioc คลิกอ่าน
31. ภาคผนวก ค สภาพพื้นที่ศึ่กษา คลิกอ่าน
32. ประวัติผู้วิจัย คลิกอ่าน
33. บทความวิจัยสรุปบทคัดย่อเรื่องสาราณียธรรม คลิกอ่าน

การนำหลักบุญกิริยาวัตถุ  มาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556
โดย กันตภณ หนูทองแก้ว
 
1.  ส่วนหน้า-รายงานการวิจัย 
คลิกอ่าน
2.  ปก-นอก-ใน-วิจัยบุญกิริยา
คลิกอ่าน
3. สรุป-10-หน้า-บทความ  คลิกอ่าน 
4. บทที่ 1-3 งานวิจัยเรื่อง-บุญกิริยา
 คลิกอ่าน
5. บทที่ 4 งานวิจัยเรื่อง-บุญกิริยา คลิกอ่าน
ผลงานวิชาการด้านวิจัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช
 
1.

เรื่อง "การนำหลักบุญกิริยาวัตถุ มาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556" โดย กันตภณ หนูทองแก้ว

คลิกอ่าน
2. เรื่อง "แนวทางการนำหลักสาราณียธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงวัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช " โดย กันตภณ หนูทองแก้ว และคณะ คลิกอ่าน
3.    คลิกอ่าน 
4.    คลิกอ่าน
5.   คลิกอ่าน

mobile version