ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebookสารนิพนธ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

1.  ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบล
แจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดย มารศรี จงกฤษ์งาม
คลิกอ่าน
2.  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสิทธิและเสรีภาพในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โดย พระสาคร  จิตฺตสาโร (หลวงศรีอภัย)
คลิกอ่าน
3.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด กรุงเทพมหานคร
โดย สิริพัตร พรหมมณี
 คลิกอ่าน 
4.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
โดย พระเกษมศักดิ์  สิริธมฺโม (แสนสุข)
 คลิกอ่าน
5.  การศึกษาเชิงวิเคราะห์รูปแบบการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา โดย พระภิญโญ ตสฺสมาโม (มีสมบัติ) คลิกอ่าน
6.  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามทัศนคติของพระสงฆ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย พระบุญเธง  อตฺตรกฺขิโต คลิกอ่าน 
7.  ศึกษาเปรียบเทียบหลักแนวคิดเสรีภาพของโธมัส ฮอบส์ กับแนวคิดเสรีภาพทางพระพุทธศาสนา โดย พระบูผา ธมฺมรกฺขิโต (เญิล)
คลิกอ่าน 
8.  การศึกษาเชิงวิเคราะห์การดำเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเชื่อเรื่องสังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาท โดย พระครูโกศลวิหารคุณ  (จูม   กุสโล) คลิกอ่าน 
9. การบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย เจษฎาภรณ์ แย้มสำราญ
คลิกอ่าน 
10.   ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาล ในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดย กิตติ์ธเนศ สายพร้อมญาติ คลิกอ่าน 
11.   ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย เผด็จ จักร์นารายณ์ คลิกอ่าน 
12.   ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดย ประภาภรณ์ ผลธนะศักดิ์ คลิกอ่าน
13.   ศึกษาวิเคราะห์หลักการดำเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร โดย แม่ชีอชิรญา จริงวาจา
คลิกอ่าน 
14.   บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี คณะธรรมยุตในจังหวัดชลบุรี โดย พระครูเกษมโรจนคุณ  (วัฒนพิมล) คลิกอ่าน 
15.   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดย วรรณะ   สุขนก คลิกอ่าน
16.  ศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักทศพิธราชธรรมในการปกครองคณะสงฆ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดย พระทัศพงศ์  สุทสฺสโน (ยศประสิทธิ์) คลิกอ่าน 
17.  การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม  โดย วสมน  ทิพณีย์              คลิกอ่าน
18.  การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแนวพุทธ โดย ประยงค์ อ่อนตา คลิกอ่าน 

mobile version