ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


ประมวลภาพพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศาลาร้อยปีวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
(คลิ๊กเพื่อดูภาพ)

24 พธเปดปฐมนเทศ 61

mobile version