๒๐ มกราคม ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพ ทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ และแนะแนวทางในการเข้าฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับนักษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ทั้งจากวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และสุราษฏร์ธานี ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช พระศรีธรรมประสาธน์เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้เข้ารับการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย
15 ปฐมนเทศฝกอาชพ