คู่มือการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

       การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เพื่อให้บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชจึงกำหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมง Sharing

Sharing

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (เพิ่มเติม)

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ไปแล้วนั้น บัดนี้ กระบวนการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียน ระหว่าง 18-30 ตุลาคม พ.ศ. Sharing

Sharing

การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาถปกติ และภาคนอกเวลาราชการ(เสาร์-อาทิตย์) Sharing

Sharing

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวและลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 18-30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-16.00 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับการลงทะเบียนผ่านธนาคารสามารถพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนไปยื่น ณ ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา Sharing

Sharing

พิธีประทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓

แบบฟอร์มสำรวจนี้ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประสงค์จะเข้าช้อมย่อย และเข้ารับประทานปริญญาบัตร ปี 2563 – ซ้อมย่อยวันที่ 7 พฤศิจายน 2563 ณ ศาลา100ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ซ้อมใหญและรับจริง วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ มมร.(ศาลายา กทม) กรุณาตอบแบบฟอร์มการเข้าร่วมภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 …..คลิกด้านล่าง….. Sharing

Sharing

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก Sharing

Sharing
1 2