โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมตามวิถีพุทธ (ชาวพุทธต้นแบบ)

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมตามวิถีพุทธ (ชาวพุทธต้นแบบ)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชร่วมกับโรงเรียนกะปงวิทยาคมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๓ณ วัดป่าโมกข์ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

Sharing