โครงการค่ายภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563

วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดวันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการค่ายภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ มมร.ศศ. เพื่อนำทักษะความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยมีท่านพระครูสิริธรรมาภิรัต,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ มมร.ศศ. เพื่อนำทักษะความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยมีท่านพระครูสิริธรรมาภิรัต,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21

Sharing