22 ส.ค. 63 กิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี ทุกรูป/คน

ศิษย์มีครู เหมือนงูมีพิษ
ศิษย์ไม่มีครู เหมือนงูไม่มีพิษ
ศิษย์ดีต้องมีคุณธรรม ศิษย์ไม่ได้ความ คุณธรรมไม่มี”

วันนี่้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี ทุกรูป/คน

ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมไหว้ครู

เป็นการพัฒนาทั้งศิษย์และพัฒนาครู ไปพร้อมๆ กัน คือ

๑. พัฒนาศิษย์ ด้านคุณธรรม ความกตัญญู รู้คุณ การอ่อนน้อมถ่อมตน การรู้จักบูรณาการศาสตร์ต่าง ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน ตามคำขวัญของมหาวิทยาลัย คือ ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์

๒. พัฒนาครู เป็นการปลุกจิตสำนึกความเป็นครู เมื่อศิษย์กราบไหว้ ครูจะต้องตระหนักในจิตวิญญาณของความเป็นครู และทำหน้าที่ของครูอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ คือทั้ง แนะ (สอน) ทั้ง นำ (ทำตัวอย่างให้ดู) ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง

ครูที่ดี
จะต้องรักสถาบันให้เหมือนกับบ้าน
รักเพื่อนร่วมงานให้เหมือนพี่น้อง
รักผู้ปกครองให้เหมือนญาติสนิท
รักลูกศิษย์ให้เหมือนลูกหลาน
รักศรัทธามุ่งมั่นในงาน (วิชาชีพครู)ดุจชีวิตตน
รักและใส่ใจชุมชนดุจคนรักกัน

ศิษย์ที่ดี
๑. ฟังดี – ฟังถูกต้อง
๒. คิดดี – คิดถูกต้อง
๓. เชื่อดี – เชื่อถูกต้อง
๔. ทำตามอย่างดี – ทำตามอย่างถูกต้อง
๕. ทำการสืบต่อไปอย่างดี – อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ จะต้อง ให้การต้อนรับ คอยรับใช้ เชื่อฟังครู คอยปรนนิบัติ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความเคารพ

ถ้า ทั้งศิษย์ดี ครูดี ก็จะเป็นศรี เป็นมงคลอย่างประมาณไม่ได้

ถึงจะสูงเทียมฟ้าอย่าดูถูก
ครูเคยปลูกวิชามาเเต่หลัง
ศิษย์ไร้ครูอยู่ไม่ได้ไม่จีรัง
อย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๓

Sharing