รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา คือคุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของการศึกษา จึงเป็นหัวใจของสถาบันการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นกระบวนการที่จะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่า สถาบันจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวังของสังคม

Sharing