สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มมร.ศศ. ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตั้งอยู่ภายในวัดป่าห้วยพระ หมู่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ตั้งอยู่ภายในวัดป่าห้วยพระ หมู่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรสาร 075-809-511 E-mail : ssc@mbu.ac.th

******ขณะนี้ระบบสมัครออนไลน์ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา จึงไม่สามารถใช้การได้ ขอให้ผู้ที่สนใจมายื่นใบสมครด้วยตนเองเท่านั้น

ประกาศรับสมัค-รป.โท-เอก-2563

ใบสมัคร-ป.โท-เอก-2563

Sharing