16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

16 กรกฎาคม 2563สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ และพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อหลักสูตรได้ทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ และได้แนวทางการพัฒนาต่อไป และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงานประจำปีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2562 บนระบบ CHE QA Online เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน การจัดโครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้

Sharing