โครงการถวายสังฆทานหนังสือเรียนพระปริยัติธรรม ๙ วัด

เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาในทุกๆ ปี ทางสำนักงานเจ้าคณะอำเภอจะจัดโครงการเยี่ยมวัดในเขตปกครอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณร โดยจะนำสิ่งของต่างๆ ไปถวายพระนวกะ และ พระภิกษุ ดังนี้

๑. หนังสือเรียนพระปริยัติธรรม ชั้น ตรี -โท -เอก หนังสือคู่มือพระบวชใหม่ ไปถวายพระบวชใหม่ทุกรูป และพระเก่าที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อจะได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ในระหว่างจำพรรษา

๒. ครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ตามที่พอจะจัดหาได้

๓.ปัจจัยบำรุงเป็นค่าน้ำค่าไฟวัด (ตามสมควรตามปัจจัยที่มี)

ในปีนี้กำหนดออกเยี่ยมวัดในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวน ๙ วัด ดังนี้

เขตอำเภอพระพรหม ๕ วัด ได้แก่ วัดป่าห้วยพระ , วัดไสมะนาว, วัดพระเพรง, วัดโพธิ์นิมิตร,ที่พักสงฆ์สระนางหงส์

เขตอำเภอลานสะกา ๔ วัด ได้แก่ วัดในปุดกาญจนาราม, วัดวิมุตติธรรม, วัดเทพนิมิตร, วัดโพธิ์ทอง

ท่านผู้ใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพร่วมถวายสังฆทาน ๙ วัดในครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอพระพรหม-ลานสกา(ธรรมุยุต)
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

หรือร่วมบุญได้ที่
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหอนาฬิกา ชื่อบัญชี
“สำนักงานเจ้าคณะอำเภอพระพรหม-ลานสกา (ธรรมยุต)
เลขที่ 982 – 8 – 32123 – 8