บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ

พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล ดร.
พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล ดร.
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ(รก.)
Read more
นางลำเจียก พันธุ์อุดม
นักวิชาการศึกษา ปฏบัติหน้าที่งานห้องสมุด
นายประเสริฐ เนาวพล
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานโครงการศูนย์บริการวิชาการ
นางสาวสุดารัตน์ บุญมี
บรรณารักษ์
นายสราวุธ ธรนิล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งานโครงการพระสอนศีลธรรม
Sharing