ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ตั้งอยู่ภายในวัดป่าห้วยพระ หมู่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 075-809-122, 075-809-128 , 075-809-129, 075-809-578

โทรสาร 075-809-511 E-mail : ssc@mbu.ac.th